Trænerpolitik


TRÆNERPOLITIK

Trænerstaben

Ungdomsafdelingens trænerstab består frivillige voksne med sejlererfaring samt af ældre juniorer og ungdomssejlere. Primært fra ”egne rækker”.

Hvert træningshold har en tilknyttet træner team bestående af mindst én ansvarlig voksentræner (18 år eller ældre) samt et antal ungdomstrænere.

I organisationen indgår desuden en cheftræner, der – samen med ungdomslederen - har det overordnede ansvar for rekruttering, fastholdelse og udvikling af klubbens trænerpulje samt for den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af årets træningsaktiviteter for de enkelte sejlerhold. Dette sker i samarbejde med klubbens forskellige træner teams.

Cheftræneren koordinerer således tilmelding og sørger for at sejlerne fordeles på relevante hold i forhold til deres ønsker, kammerater og med hensyntagen til sejlererfaring.

Cheftræneren fungerer desuden som løbende sparringspartner, inspirator og ”personaleleder” for særligt ungdomstrænerne.

Rekruttering

Trænere rekrutteres primært internt via frivillige voksne og unge sejlere ”af egen avl”. Desuden arbejdes der løbende på at tiltrække eksterne supplerende trænere. Gerne med baggrund i egen sejlererfaring samt kompetencer indenfor pædagogik, idræt, frivillige organisationer eller ungdomsinstitutioner.

Rekrutteringen er baseret på eksplicitte krav, herunder naturligvis en ren børneattest.

Kompetenceudvikling

Klubben vægter trænerkompetencer – fagligt og menneskeligt - højt i både rekrutteringen og kompetenceudviklingen. Både for at kunne tiltrække og fastholde trænere, men i særdeleshed for at kunne tilbyde en både god og tryg udvikling af vores unge sejlere.


Der arbejdes derfor målrettet på en løbende udvikling af klubbens trænere – herunder ift. trinvis opbygning af formelle træner kompetencer samt supplerende kompetencer indenfor taktik, speedbådskørekort, kapsejlladsregler og -teknik, duelighedsbevis, VHF bevis, førstehjælp og livredning, klubbens sikkerheds instrukser, sikkerhed på land og vand m.m.


Udviklingen sker bl.a. via kurser, inspirationsoplæg og webinarer fra DS og andre samarbejdspartnere samt ved følge mere erfarne trænere i klubben efter mester lærling princippet.

Der gennemføres desuden periodiske trænermøder hvor trænerrollen drøftes og udvikles. Desuden inddrages trænerne aktivt i udvikling og planlægning af aktiviteter, herunder camps, vinteraktiviteter, sociale aktiviteter samt klubbens øvrige udvikling.

Den daglige træning

Ud fra de overordnede linjer og principper planlægger og gennemfører de enkelte trænerteams selv indhold med inspiration i egne erfaringer og evner, sejlernes ønsker og med stor inspiration i diplomsejlerskolen.

København, September 2023