Vedtægter

Vedtægter for

KØS Sejlsport

§ 1. Navn, hjemsted og stander

Klubbens navn er KØS Sejlsport, der forkortes KØS.

Klubben har hjemsted i Københavns kommune.

Klubbens stander har mørk blå bundfarve.

Herpå ses en hvid svane med en rød, en blå og en sort unge.

§ 2. Klubbens formål

● at etablere og drive faciliteter for joller og mindre kølbåde for børn og unge i alderen 8-25 år.

● at give medlemmerne teoretisk viden samt uddanne dem i sejlads med sejlførende fartøjer. Den primære

uddannelsesindsats skal lægges på bredden men med plads til elitesejlere.

● at uddanne ledere og trænere til at varetage undervisningen og træning af klubbens medlemmer.

● at støtte og opmuntre medlemmerne til at deltage i lokale, nationale og internationale sejlsportsstævner.

● at arrangere udflugter, sommerture, kapsejladser og andre sociale tiltag for klubbens medlemmer

Klubben kan udføre ovennævnte aktiviteter alene eller i samarbejde med andre.

§ 3. Dansk Sejlunion

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Svanemøllekredsen og er underlagt disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages børn og unge fra det fyldte 8. år til og med det år, hvor de fylder 25 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge.

Aktivt medlemskab ophører med udgangen af det år, hvor medlemmer fylder 25 år.

Ifald aktive medlemmer, ved udgangen af det år de fylder 25 år, melder sig ind i K.A.S, Frem eller Sundet,

kan disse medlemmer, efter aftale med enten kølbåds- eller jolleleder, fortsætte med at benytte KØS’

materiel, så længe medlemskab af de tre klubber bevares.

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter hvor mange rater årskontingentet deles op i og hvornår på året det opkræves.

Ved indmeldelse opkræves et gebyr fastsat af bestyrelsen.

Opkrævningsmetoden fastlægges af bestyrelsen og fremlægges på den førstkommende generalforsamilig.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.

Ved kontingentrestance over 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det.

For at være gyldig, skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemme for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og

vedkommende kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære

generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Et medlem, der er ekskluderet ved beslutning på en generalforsamling, kan kun optages som medlem efter en ny

beslutning på en generalforsamling.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed i alle anliggender, afholdes hvert år i februar (Marts?)

måned.

Varsling af den ordinære generalforsamling skal ske mindst 3 uger før afholdelsen ved personlig meddelelse til

medlemmerne ( Brev, E-mail, SMS) samt ved opslag på klubbens hjemmeside.

Dagsordnen med tilhørende bilag bekendtgøres senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende

måde.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før

generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer, der møder personligt på generalforsamlingen, og som har været medlem i mindst 2

måneder.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpel stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Herfra er der to

undtagelser:

1. Forslag til vedtægtsændringer, der kræver 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse

2. Forslag til klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub, se § 11.

Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet skal undertegnes af referent og dirigent.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal, som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.

8. Valg af formand ( lige år ).

9. Valg af økonomiansvarlig ( ulige år ).

10. Valg af mindst 5 andre bestyrelsesmedlemmer.

11. Valg af revisor.

12. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt eller når mindst 20% af de

stemmeberettigede medlemmer anmoder om det.

I sidstnævnte tilfælde indsendes motiveret anmodning til bestyrelsen, der indkalder til ekstraordinær

generalforsamling med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 1 måned efter bestyrelsen modtog anmodningen.

Afstemningsregler følger bestemmelserne i § 7.

§ 9. Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer.

Medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 18 år. Mindst 2 af medlemmerne skal være medlem af klubben.

Såfremt medlemmet ikke er fyldt 18 år, kan en forælder/værge repræsentere medlemmet.

Bortset fra formanden og den økonomiansvarlige der vælges for en to årig periode, vælges bestyrelsesmedlemmer

for 1 år ad gangen. De kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og fordeler arbejdet mellem sig.

Fratræder indtil to bestyrelsesmedlemmer i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv indtil nyvalg kan ske ved den

førstkommende, ordinære generalforsamling. Hvis flere end to bestyrelsesmedlemmer fratræder, indkalder

bestyrelsen til nyvalg på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg og udpeger formænd til disse.

Der skal altid nedsættes et jolle- og et kølbådssudvalg.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller

næstformand.

Beslutninger tages med simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær

næstformandens stemme afgørende.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog påtegning af både formanden og

økonomiansvarlig. I sager, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af

formanden, næstformanden og den økonomiansvarlige i forening.

Bestyrelsen kan bemyndige enkelte bestyrelsesmedlemmer til at tegne klubben over for myndigheder, institutioner

eller enkeltpersoner.

Bestyrelsen kan ansætte fornøden medhjælp til at forestå bestemte opgaver efter bestyrelsens retningslinier.

Bestyrelsen administrerer klubbens værdier med ansvar over for medlemmerne i klubbens navn og for dennes

regning. For forpligtelser, der er påtaget på klubbens vegne, hæfter alene dennes formue, og der kan derfor ikke

gøres krav gældende mod klubbens medlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke varetager sine opgaver, kan bestyrelsen med 2/3 flertal fritage den pågældende for

bestyrelseshvervet.

§ 10. Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse afgive regnskab til revisor. Årsregnskabet

forelægges med revisors påtegning for generalforsamlingen til godkendelse.

Årsregnskabet skal udsendes til medlemmerne senest samtidig med dagsorden til generalforsamlingen.

Klubbens revision består af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Revisoren må ikke

være bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.

Revisorens opgave er at gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor har til

enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 11. Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub kan kun tages på en generalforsamling

eller på en ekstraordinær generalforsamling.

For vedtagelse kræves, at mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af

disse stemmer for forslaget.

Hvis der ikke er mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær

generalforsamling til afholdelse inden 6 uger. Ved denne generalforsamling kræves almindelig stemmeflertal for

vedtagelse.

I tilfælde af klubbens opløsning skal de aktiver der er i behold, anvendes til ungdomsarbejde i Dansk Sejlunions

Svanemøllekreds.

§ 12. Ikrafttræden

Disse vedtægter er besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 28. februar 2021