Sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrift

Mål

I KØS Sejlsport har sejlernes og trænernes sikkerhed højeste prioritet. Det er afgørende, at ingen kommer til skade i forbindelse med aktiviteterne i KØS Sejlsport.

Sikkerheden opnås på en lang række fronter, der omfatter udrustning, uddannelse, materiel og andre forhold, der har indvirkning på sikkerheden. Denne sikkerhedsforskrift supplerer de bestemmelser, der allerede er formuleret i klassereglerne for klubbens både.

Sikkerhedsforskriften omfatter alle der færdes på KØS Sejlsports område, tilhørende jollerampe samt på vandet både lokalt, på sommerture og i forbindelse med stævner.

Sejlere

Sikkerhedsparametrene for sejlere er:

  • Uddannelse
  • Påklædning

Alle sejlere skal gennemgå en uddannelse, der omfatter tiltag der højner sikkerheden. Det omfatter instruktion i hvordan man skal forholde sig i tilfælde af f.eks. kæntring. For jollesejlere skal der en gang om året laves en kæntringsprøve under kontrollerede forhold i en svømmehal.. Alle sejlere skal have bevist, at de kan svømme 300 m.

Alle sejlere skal altid bære godkendt redningsvest/svømmevest når de færdes på jollerampe, broer eller i bådene. Selvoppustelige redningsveste må ikke anvendes.

Mandskab på følgebåde

Sikkerhedsparametrene for mandskab på følgebåde er:

  • Uddannelse
  • Påklædning

Alle førere af KØS Sejlsports følgebåde skal opfylde følgende kriterier:

Føreren skal være fyldt 18 år.

Føreren skal som minimum have erhvervet speedbådskørekortet( Det grønne bevis).

Alle ombord på en følgebåd skal bære godkendt redningsvest/svømmevest.

Sejlads med KØS Sejlsports både

Jollesejlere må færdes indenfor Svanemøllebugten uden ledsagebåd, hvis minimum 2 joller er på vandet samtidig, og at alle sejlere under 18 år har fået lov af både forældre og den daglige træner.

Svanemøllebugten er begrænset af en linie mellem Tuborg havn og Fiskerihavnen.

Kølbådssejlere må på træningsaftner sejle indenfor området begrænset af Københavns havn, Skovshoved havn og middelgrunden. Der skal til enhver tid være mindst en af besætningen der har erhvervet førerprøven og hermed sejlerprøven (det blå bevis). I forbindelse med sommertur skal kølbådene sejle sammen og med en større følgebåd.

Hvis det skulle blive nødvendigt at bjærge en sejler op i en følgebåd, SKAL bådens motor være slukket. Fiberjollerne er udstyret med en stige på agterspejlet ved siden af påhængsmotoren. Sejlads med følgebåde skal ske med udstrakt hensyntagen til de sejlende. I Svanemøllebugten er en generel hastighedsbegrænsning på 6 knob, der kun må overtrædes i nødstilfælde.

Flydende materiel

  • Joller
  • Kølbåde
  • Følgebåde

Alle joller og kølbåde skal være udstyret med opdriftsmidler. Det er bådsmandens/trænerens ansvar at opdriftsmidlerne bliver vedligeholdt.

Kølbåde og følgebåde skal være udstyret med anker. Kølbåde skal yderligere være udstyret med nødraketter og værktøjskasse.

Materiel på land

  • Nødhjælpskasse
  • Redningskranse

Nødhjælpskasse opsættes i KØS-sejlsports klublokale. Der udpeges en ansvarlig for nødhjælpskassen.

Redningskranse skal være opsat ved jollerampen. Der udpeges en ansvarlig for redningskransene. Det er de ansvarliges opgave at sikre, at begge dele er intakte og sørge for supplement, reparation og nyanskaffelser.

Vedtagelse og offentliggørelse

Sikkerhedspolitikken vedtages af KØS Sejlsports bestyrelse og offentliggøres ved opslag på jollepladsen, klubhuset og på hjemmesiden. Herudover skal sikkerhedspolitikken indgå i vinterundervisningen for alle sejlere.

København, Juni 2008